• 2036เข้าชม
  • 7ตอบกลับ

โทษของ ICT ที่มีผลกระทบต่อสังคม [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์S2space
 
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611

โทษของ ICT 
ที่มีผลกระทบต่อสังคม 
    นับตั้งแต่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน
 การใช้เทคโนโลยีเป็นไปอย่างกว้างขวาง
 ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยีไปในด้านต่างๆ
ซึ่งแน่นอนที่ทุกสิ่งย่อมมีทั้งคุณและโทษ
 ภาพยนตร์หลายเรื่อง
ได้สะท้อนความคิดของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทางลบ
ผลกระทบในทางลบเหล่านี้
บางอย่างเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น
อาจไม่ได้เกิดขึ้นจริง
แต่อย่างไรก็ตาม
ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้
 
รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611
   7) ทำให้ข้อมูลหรือโปรแกรม
ถูกทำลายได้ง่าย
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนามาก
ข้อมูลก็มีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย
เทคโนโลยีทำให้ข้อมูลถูกทำลายได้ง่าย
อาจจะถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเภทหนึ่งที่สามารถ
ทำสำเนาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ สามารถแพร่ไปยัง
ระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ
ได้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์บางชนิด
ทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆ
บางชนิดทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง
ผลกระทบต่อการทำงาน
ของคอมพิวเตอร์นั้น
ขึ้นอยู่กับประเภทของไวรัส
คอมพิวเตอร์และจุดประสงค์
ของผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น
ว่าต้องการให้โปรแกรมทำงานอย่างไร
ทั้งนี้เราก็ควรจะปลูกฝังใ
ห้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี
ไม่ให้ทำลายข้อมูลผู้อื่น
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611
6) ทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรม
และกระจายข่าวสาร
ที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงาน
ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
การนำมาใช้ในทางใดจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้
จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องสำคัญ
ดังเช่นการใช้งานอินเทอร์เน็ต
มีผู้สร้างโฮมเพจหรือสร้างข้อมูลข่าวสาร
ในเรื่องภาพที่ไม่เหมาะสม
เช่น ภาพอนาจาร
หรือภาพที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย
การดำเนินการเช่นนี้
ย่อมขึ้นอยู่กับจริยธรรมของผู้ดำเนินการ
นอกจากนี้
ยังมีการปลอมแปลงระบบจดหมาย
เพื่อส่งจดหมายถึงผู้อื่น
โดยมีเจตนากระจายข่าวที่เป็นเท็จ
จริยธรรมการใช้งาน
เครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญ
ที่ต้องปลูกฝังอย่างมาก
รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611
   5) ทำให้มีการพัฒนาอาวุธ
ที่มีอำนาจทำลายสูง
ประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี
สามารถนำเทคโนโลยี
มาช่วยในการสร้างอาวุธ
ที่มีอานุภาพการทำลายสูง
ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดสงคราม
และมีการสูญเสียมากขึ้น
รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611
4) ทำให้เกิดการเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ
ธุรกิจในปัจจุบัน
จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด
ของธุรกิจฝากไว้ในศูนย์ข้อมูล
เช่น ข้อมูลลูกหนี้การค้า
ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ
หากเกิดการสูญหายของข้อมูล
อันเนื่องมาจากเหตุอุบัติภัย
เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม
หรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม
ที่ทำให้ข้อมูลหายหมด
ย่อมทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง
รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611
   3) ทำให้เกิดความวิตกกังวล
ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจ
ของกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม
ที่มีความวิตกกังวลว่า
คอมพิวเตอร์อาจทำให้เกิดการว่าจ้างงานน้อยลง
มีการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้ในงานมากขึ้น
มีระบบการผลิต
ที่อัตโนมัติมากขึ้น
ทำให้ผู้ใช้แรงงานอาจตกงาน
หรือหน่วยงานอาจเลิกว่าจ้างได้
โดยความจริงแล้ว
ความคิดเหล่านี้
จะเกิดขึ้นกับบุคลากรบางกลุ่มเท่านั้น
แต่ถ้าบุคคลนั้น
มีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี
หรือมีการพัฒนาให้
มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น
แล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น
รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611
   2) ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย
การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
โดยไม่ต้องเห็นตัว
การใช้งานคอมพิวเตอร์
หรือแม้แต่การเล่นเกม
มีลักษณะการใช้งานเพียงคนเดียว
ทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง
ผลกระทบนี้ทำให้มีความเชื่อว่า
มนุษยสัมพันธ์ของบุคคลจะน้อยลง
สังคมใหม่จะเป็นสังคม
ที่ไม่ต้องพึ่งพากันมาก
อย่างไรก็ดีได้มีงานวิจัยคัดค้าน
และแสดงความคิดเห็นที่ว่า
เทคโนโลยีได้ช่วยให้มนุษย์
มีการติดต่อสื่อสารถึงกันมากขึ้น
และความสัมพันธ์ดีขึ้น
รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
ออฟไลน์S2space
โพสต์
25221
เรทติ้ง
33136
จริงใจ
25326
น่าเชื่อถือ
29797
จิตพิสัย
12611
ผลกระทบในทางลบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
   1) ทำให้เกิดอาชญากรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหนทางในการก่ออาชญากรรมได้
โจรผู้ร้ายอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวางแผนปล้น
วางแผนโจรกรรม
มีการลักลอบใช้ข้อมูลข่าวสาร
มีการโจรกรรมหรือ
แก้ไขตัวเลขบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
การลอบเข้าไปแก้ไข
ข้อมูลอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง
เช่น การแก้ไขระดับคะแนนของนักศึกษา
การแก้ไขข้อมูลในโรงพยาบาล
เพื่อให้การรักษาพยาบาลคนไข้ผิด
ซึ่งเป็นการทำร้ายหรือฆาตกรรม
ดังที่เห็นในภาพยนตร์
รับถ่ายภาพโปรไฟล์สำหรับส่งแคสงานบันเทิง
โทร. 091-8760078 , Line id : racing.shop
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด200 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป